Regulamin zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu „Statystyka w medycynie”

 1. Obecność na laboratoriach jest obowiązkowa.
 2. Nie jest przewidziany tryb zaliczenia eksternistycznego.
 3. Zaliczenie laboratorium jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.
 4. Przedmiot „Statystyka w medycynie” składa się z wykładu i uzupełniającego go laboratorium. Na zajęciach laboratoryjnych wykorzystywane są głównie informacje podane w trakcie wykładu.
 5. Czas realizacji przedmiotu to jeden semestr, który planowo obejmuje 30h wykładu i 30h laboratoriów.
 6. Laboratoria realizowane są według podziału 10x3, tzn. trzy godziny zajęć tygodniowo, przez dziesięć tygodni.
 7. Aby zachować możliwość zaliczenia laboratorium, uczestnik może mieć co najwyżej trzy nieobecności, w tym maksymalnie jedną nieusprawiedliwioną. Za usprawiedliwienie nieobecności uznaje się zwolnienie lekarskie. Przy liczbie nieobecności większej niż trzy, uczestnik traci możliwość zaliczenia laboratorium, a tym samym całego przedmiotu.
 8. Spóźnienie na zajęcia nie jest odnotowywane jako nieobecność.
 9. Na każdych kolejnych laboratoriach realizowane jest odrębne zadanie obliczeniowo-analityczne wykonywane z pomocą oprogramowania do statystycznej analizy danych.
 10. Treść zadania podawana jest uczestnikom laboratorium na początku zajęć. Zrealizowane zadanie może zostać oddane do oceny, najpóźniej do momentu zakończenia zajęć, na których zostało zadane.
 11. Za realizację zadania uczestnik może otrzymać od 0 do 5 punktów. W semestrze maksymalna możliwa łączna liczba punktów za zadania laboratoryjne to 50 punktów.
 12. Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie 25,5 lub więcej punktów i przedstawienie do oceny wszystkich dziesięciu zadań laboratoryjnych. Uczestnik jest zobowiązany wykonać zadanie, które było realizowane na zajęciach, na których był on nieobecny. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić rozwiązania takich zaległych zadań najpóźniej podczas pierwszych zajęć po okresie nieobecności.
 13. Zadania powinny być realizowane samodzielnie z możliwością konsultowania problemów z prowadzącym zajęcia.
 14. Możliwe jest dowolne korzystanie z zasobów Internetu bezpośrednio związanych tematyką zajęć, jednak wyłączając wszelkiego rodzaju drogi dwustronnej komunikacji z innymi osobami na odległość oraz materiały, które będą rażąco łamały zasadę samodzielności pracy.
 15. W razie wypadków losowych uniemożliwiających uczestnikowi ukończenie zadania w czasie trwania zajęć, prowadzący może wyrazić zgodę na ukończenie zadania w terminie późniejszym. W tym przypadku przedstawienie zadania do oceny może nastąpić najpóźniej w czasie następnych zajęć laboratoryjnych i jest ono oceniane w skali od 0 do 5 punktów.
 16. Prowadzący oceniając realizację zadania, bierze pod uwagę poprawność zrozumienia tematu przez uczestnika, stopień realizacji wszystkich poleceń zadania, poprawność zastosowanych rozwiązań i jakość ewentualnych, dokonanych przez uczestnika opisów wyników.
 17. Prowadzący zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu na korzyść studenta.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright by Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. Zawartość tej strony jest własnością osób współpracujących.