Program wykładów

1. Badania statystyczne oraz metodyka przeprowadzania badań klinicznych.

2. Eksploracja danych. Typy zmiennych. Statystyka opisowa.

3. Wnioskowanie statystyczne. Estymacja i weryfikacja hipotez.

4. Parametrycne i nieparametryczne testy istotności dla zmiennych ilościowych .

5. Analiza frekwencji i miary skojarzeń.

6. Regresja wielowymiarowa

7. Prosta i krzyżowa analiza wariancji. Hierarchiczna analiza wariancji.

8. Analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami. Wielowymiarowa analiza wariancji. Analiza kowariancji.

9. Regresja logistyczna

10. Analiza dyskryminacyjna.

11. Analiza kanoniczna.

12. Analiza skupień

13. Analiza czynnikowa

14. Analiza log-liniowa

15. Analiza przeżycia

 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright by Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. Zawartość tej strony jest własnością osób współpracujących.